Ανακοίνωση νομικού περιεχόμενου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Μεταβαίνοντας στον Ιστότοπο που βρίσκεται στον τομέα biomecanics.com (εφεξής, ο Ιστότοπος), ιδιοκτησίας της επιχείρησης International Shoes Garvalin με έδρα στο Elche (Alicante, Ισπανία), Partida pla de sant josep, p-1, nº 150, τηλέφωνο ( +34) 96665 50 23, φαξ (+34) 96663 03 79 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο garvalin@biomecanics.com (εφεξής, International Shoes Garvalin), ή/και οποιαδήποτε σελίδα ή υποσελίδα που περιλαμβάνεται στον προαναφερόμενο τομέα, ο χρήστης δηλώνει ρητά ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί την «πολιτική απορρήτου» και την «ανακοίνωση νομικού περιεχόμενου» αυτού του Ιστοτόπου. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην «πολιτική απορρήτου» και στην «ανακοίνωση νομικού περιεχόμενου», σας καλούμε να μην χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σε αυτό τον Ιστότοπο, η International Shoes Garvalin θέτει στη διάθεση των χρηστών δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει. Αυτός ο Ιστότοπος δεν προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης προϊόντος ούτε χρήσης των προσφερόμενων υπηρεσιών. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Ιστότοπο έχουν χαρακτήρα καθαρά ενδεικτικό, ενδεικτικό και κατά προσέγγιση, χωρίς να έχουν σε καμία περίπτωση δεσμευτική ισχύ για την International Shoes Garvalin.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Σε αυτό τον Ιστότοπο, η International Shoes Garvalin θέτει στη διάθεση των χρηστών δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η ίδια. Οποιοδήποτε μοντέλο, όνομα, εικόνα, λογότυπο, σύμβολο, εφαρμογή και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο του Ιστοτόπου είναι ιδιοκτησία της International Shoes Garvalin ή, ενδεχομένως, η International Shoes Garvalin κατέχει τις άδειες που απαιτούνται για τη χρήση του, διαθέτοντας έτσι την προβλεπόμενη προστασία στη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία. Σε καμία περίπτωση η πρόσβαση στον Ιστότοπο δεν περιλαμβάνει την μεταβίβαση από τη μεριά της International Shoes Garvalin αυτών των δικαιωμάτων στους χρήστες.

Οι χρήστες μπορούν να κάνουν ιδιωτική χρήση του Ιστοτόπου και του περιεχομένου του. Δεν θα μπορούν σε καμία περίπτωση να κάνουν εμπορική χρήση του ιδίου, να τον τροποποιούν με οποιοδήποτε τρόπο, να τον αναπαράγουν, παρά μόνο για ιδιωτική χρήση, να τον διανέμουν ή να τον κοινοποιούν δημοσίως. Οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο αντίγραφο ή χρήση των μοντέλων ή των περιεχομένων, εκτός από αυτά που επιτρέπει ρητά η International Shoes Garvalin ως κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, θα επηρεάζει τα δικαιώματα του αναφερόμενου κατόχου, όπως το απαιτούν οι διεθνείς συμφωνίες και η ισχύουσα και εφαρμοστέα νομοθεσία στην Ισπανία. Απαγορεύεται ρητά η χρήση των περιεχομένων του Ιστοτόπου με οποιονδήποτε σκοπό ή μέθοδο εκτός από αυτά που επιτρέπονται από την  International Shoes Garvalin σε αυτή την «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ». Σε περίπτωση που οι χρήστες επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα ή οποιοδήποτε άλλο διακριτικό σύμβολο στον ιστότοπο της International Shoes Garvalin, μπορούν να ζητήσουν την απαραίτητη άδεια επικοινωνώντας μαζί μας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ο ιστότοπος biomecanics.com περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους, κάποιοι από τους οποίους δεν τελούν υπό την επεξεργασία, τον έλεγχο, τη συντήρηση ή την εποπτεία της International Shoes Garvalin, επομένως δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοτόπων. Το περιεχόμενο αυτών είναι ευθύνη των αντίστοιχων ιδιοκτήτων τους και η International Shoes Garvalin δεν εγγυάται ούτε εγκρίνει το εν λόγω περιεχόμενο μέσω της απλής ύπαρξης στον Ιστότοπό της συνδέσμων που τους διαχειρίζονται. Η λειτουργία των συνδέσμων αυτής της σελίδας έγκειται αποκλειστικά στην ενημέρωση του χρήστη σχετικά με την ύπαρξη άλλων πηγών ενημέρωσης σχετιζόμενων με το θέμα στο Διαδίκτυο, όπου θα είναι δυνατόν να μάθει περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που προσφέρει αυτός ο Ιστότοπος. Η International Shoes Garvalin δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για το αποτέλεσμα που λαμβάνεται μέσω των εν λόγω συνδέσμων.

Οι χρήστες που επιθυμούν να δημιουργήσουν συνδέσμους προς αυτόν τον ιστότοπο πρέπει να μην προβαίνουν σε ψευδείς, ανακριβείς ή εσφαλμένες δηλώσεις σχετικά με τον ιστότοπο ή το περιεχόμενό του. Η International Shoes Garvalin δεν εξουσιοδοτεί τους συνδέσμους και δεν επιβλέπει, δεν εγκρίνει ούτε αναλαμβάνει την ευθύνη αναφορικά με τα περιεχόμενα, τις υπηρεσίες που προσφέρονται ή διατίθενται από τη συνδεδεμένη σελίδα στον σύνδεσμο στον Ιστότοπο. Η δημιουργία του συνδέσμου δεν περιλαμβάνει, με οποιονδήποτε τρόπο, σχέση ανάμεσα στην International Shoes Garvalin και στον κάτοχο του ιστοτόπου με τον οποίο συνδέεται. Δεν θα δημιουργούνται σύνδεσμοι στον Ιστότοπο σε σελίδες που εμπεριέχουν πληροφορίες ή περιεχόμενα παράνομα, ανήθικα ή αντίθετα προς τη δημόσια τάξη ή τις ηθικές αρχές, προς χρήσεις που επιτρέπονται στο Διαδίκτυο ή που θα μπορούσαν, με οποιονδήποτε τρόπο, να παραβιάσουν τα δικαιώματα τρίτων. Οι σύνδεσμοι που, ενδεχομένως ή προς εκπλήρωση των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, συνδέονται με τον Ιστότοπο από άλλους ιστοτόπους, θα επιτρέπουν την πρόσβαση στον ιστότοπο, χωρίς να αναπαράγουν με κανέναν τρόπο το περιεχόμενο, καθότι απαγορεύεται η δημιουργία «πλαισίων» του ιδίου.

ACTUALIZACIONES

Η International Shoes Garvalin, δεν εγγυάται την πλήρη επικαιροποίηση ή/και ακρίβεια ή/και διαθεσιμότητα των περιεχομένων του Ιστοτόπου σε πραγματικό χρόνο, ενώ κάνει ό,τι είναι δυνατόν προς αυτή την κατεύθυνση. Αν και η International Shoes Garvalin, μέσω του Ιστοτόπου, επιθυμεί να παρέχει στους χρήστες μια συνεχή υπηρεσία, αυτή θα μπορούσε να διακοπεί λόγω διαφόρων περιστάσεων. Σε αυτή την περίπτωση, η International Shoes Garvalin, όποτε είναι εφικτό, θα προβαίνει στη γνωστοποίηση της κακής υπηρεσίας προς τους χρήστες με την απαραίτητη ειδοποίηση, χωρίς να αναλαμβάνει ωστόσο οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση ζημίων στους χρήστες που θα μπορούσαν να οφείλονται στη διακοπή της πρόσβασης σε αυτόν τον Ιστότοπο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η «Πολιτική απορρήτου» και η «Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου» αυτού του Ιστοτόπου, καθώς και το υπόλοιπο του περιεχομένου του, έχουν καταρτιστεί σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία στο προκείμενο θέμα, ειδικότερα του οργανικού νόμου 15/1999 της 13ης Δεκεμβρίου περί της Προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής LOPD), του βασιλικού διατάγματος 994/1999 της 11ης Ιουνίου για τη θέσπιση του Κανονισμού περί των μέτρων ασφάλειας των βάσεων δεδομένων που εμπεριέχουν προσωπικές πληροφορίες (εφεξής Κανονισμός 994/1999) και του νόμου 34 / 2002 της 11ης Ιουλίου περί των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου (εφεξής LSSI) και θα μπορεί να διορθωθεί και να τροποποιηθεί για να προσαρμοστεί, οποιαδήποτε στιγμή, στις τροποποιήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, το επικαιροποιημένο περιεχόμενο θα ισχύει από τη στιγμή της δημοσίευσής του στον Ιστότοπο, όντας προσβάσιμο για τους χρήστες του ιδίου.

Η χρήση του Ιστοτόπου, περιλαμβανομένων της πρόσβασης και της πλοήγησης των χρηστών, είναι δωρεάν και περιλαμβάνει την τήρηση της «Πολιτικής απορρήτου», της «Ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου» αυτού του Ιστοτόπου και της εφαρμοστέας ισπανικής νομοθεσίας.

Οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη που θα μπορούσε να ανακύψει λόγω της χρήσης του Ιστοτόπου θα επιλύεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ισπανία, υποκείμενη στην κρίση και την αρμοδιότητα των δικαστηρίων του τόπου διαμονής του χρήστη, σε περίπτωση που ο τελευταίος βρίσκεται στην Ισπανία, ή σε εκείνα των δικαστηρίων του Αλικάντε, με εξαίρεση επίσης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, σε περίπτωση που αυτός βρίσκεται εκτός της ισπανικής επικράτειας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

International Shoes Garvalin
Partida Pla de Sant Josep, P1, 150
Apartado de correos 1500
03293 Elche (Alicante) Ισπανία
Τηλ. (+34) 96 665 50 23
Fax (+34) 96665 51 45
CIF: B03406931
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@garvalin.com

 

Κύλιση προς τα επάνω